Stichting Keizer Karel

Missie en visie

Onze missie is kernachtig verwoord:

Uitdagend onderwijs voor nieuwsgierige leerlingen.

Dat vertalen we als volgt:
Leerlingen optimaal voorbereiden op de uitdagingen van de toekomst, met als doel dat iedere leerling met plezier naar school gaat, een diploma behaalt en vaardigheden meekrijgt, die bruikbaar zijn in de maatschappij van de toekomst.

Naast een waardevol diploma achten wij individuele ontplooiing en het leren nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid (evenzeer) belangrijk. De stichting Keizer Karel biedt eigentijds onderwijs voor nieuwsgierige leerlingen onder het motto: samen voorbereid op de toekomst.

In ons streven naar onderwijs van hoge kwaliteit staan drie kernwaarden van het onderwijs centraal (Biesta): kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.

 • Kwalificatie: onderwijs rust leerlingen uit met kennis, vaardigheden en
  houdingen, die relevant zijn voor de arbeidsmarkt en waarmee iemand
  zich in de samenleving kan handhaven en ontwikkelen.
 • Socialisatie: onderwijs waarin jongeren worden voorbereid op een leven
  als lid van de maatschappij en waar kennismaking met tradities en
  praktijken plaatsvindt.
 • Persoonlijke vorming: onderwijs dat bijdraagt aan het vormen van de
  persoon en de leerling laat opgroeien tot een zo optimaal mogelijk
  verantwoordelijk en zelfdenkend handelend persoon.

Onze missie en visie geven richting en ruimte aan de scholen, onze medewerkers en aan onze leerlingen. Deze ruimte wordt door onze scholen ingevuld in hun schoolplan en afdelingsplannen.

Over wat wij doen en wat het opbrengt, verantwoorden wij naar onze stakeholders. Wij organiseren intern en extern feedback om ons onderwijs beter te maken. Wij definiëren eigen aspecten van kwaliteit en organiseren die in een cultuur gericht op verbetering. Duurzaam financieel gezond zijn, biedt ruimte voor onderwijs- ontwikkeling. Daar zetten wij onze middelen maximaal voor in.

Identiteit

De Stichting ontleent haar bestaansrecht aan de open katholieke grondslag. De twee scholen van de Stichting Keizer Karel hebben een gezamenlijke historie, die in de jaren 50 van de vorige eeuw is ontstaan en zijn oorsprong vindt in de Joods Christelijke traditie. Deze traditie is nog steeds zichtbaar in de organisatie en wordt gekenmerkt door respect, openheid, rechtvaardigheid, verdraagzaamheid, solidariteit en saamhorigheid. De religieuze invalshoek heeft in de afgelopen decennia plaatsgemaakt voor een identiteit met een ruimere interpretatie die gekoppeld is aan de moderne westerse traditie van tolerantie en toegankelijkheid voor iedereen met zijn of haar eigen levensbeschouwing. De afgelopen 50 tot 60 jaar hebben de scholen zich ieder in hun eigen context ontwikkeld tot krachtige scholen met een eigen onderwijsidentiteit. De Stichting staat met deze identiteit al vele decennia borg voor continuïteit en goed onderwijs.

Jaarverslag

In ons jaarverslag verantwoorden wij ons over het gevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar. Dit verslag is een integraal verantwoordingsdocument. Integraal betekent dat wij ons in samenhang verantwoorden over alle beleidsterreinen van Stichting Keizer Karel. Daarbij volgen wij de richtlijn Jaarverslaggeving Onderwijs, zoals deze door het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen is opgesteld.