Organisatie

College van bestuur

Het college van bestuur van de stichting Keizer Karel is als bevoegd gezag eindverantwoordelijk voor het gehele beleid van de twee scholen en is werkgever van alle medewerkers. Samen met de twee rectoren vormt het college van bestuur het centraal overleg. Hier worden beleidsvoorstellen besproken en vindt afstemming plaats. Het college van bestuur is tevens de formele gesprekspartner van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor alle zaken die de scholengroep betreffen.

Het college van bestuur bestaat uit:
de heer A. Smit (voorzitter)

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur en is de werkgever van het college van bestuur. De taken en verantwoordelijkheden van de raad staan in het reglement raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit:

  • D. Koningen, voorzitter
  • C.M. van Krieken, secretaris
  • R.G.M. Sijm
  • J. Fortuin
  • F. van der Wel

De raad van toezicht is benoemd op basis van een profielschets. Als er een vacature is in de raad van toezicht stelt de raad een individueel profiel op. De medezeggenschapsraad mag voor één plek in de raad van toezicht een bindende voordracht doen.

Contact
info@stichtingkeizerkarel.nl

Medezeggenschap

De stichting heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Elke school kent een eigen medezeggenschapsraad (MR) die zich bezighoudt met alle zaken die de school betreffen. De GMR houdt zich bezig met zaken die voor de Stichting Keizer Karel als geheel geregeld moeten worden of voor alle scholen van belang zijn.